مشاوره و ثبت نام
پدیده فشن و مد

Tagged: پدیده فشن و مد

۰

پدیده مد

پدیده فشن و مد در عصر دموکراتیک، این شرایط به حدی شدید شد که حتی بیسمارک و بقیه ی سران و رهبران برجسته ی احزاب، بر این نکته تاکید داشتند ازآنجایی که رهبران گروه...